توضیحات

گروه پاسه با سیاستهای فروشی که دارد دارای 2 تیم اصلی فروش که دارای سبد کالایی عمومی می باشند و بیش از 9 گروه تخصصی برای فروش حرفه ای روی تک  برند می باشد .

اعضای تیم

تیم‌فروشA

مدیر فروش: سینا اشکپوریان

توضیحات تیم فروش A

تیم گروه َ برگرفته از تعدادی بازاریاب خبره می باشد که بیش از 80 درصد سبد کالایی شرکت را در اختیار دارند و تمام اعضای گروه به صورت حرفه ای و تخصصی کلیه آموزش ای فروش و مذاکره را آموخته اند و از نیروهای طلایی شرکت می باشند .

شیرین لرستانی

بازاریاب

نازنین جشنی

بازاریاب

نازنین قائدی

بازاریاب

روناک نباتی

بازاریاب

تیم فروشB

مدیر فروش: بابک آروین

توضیحات تیم فروش B

تیم گروه َ برگرفته از تعدادی بازاریاب خبره می باشد که بیش از 80 درصد سبد کالایی شرکت را در اختیار دارند و تمام اعضای گروه به صورت حرفه ای و تخصصی کلیه آموزش ای فروش و مذاکره را آموخته اند و از نیروهای طلایی شرکت می باشند .

مسعود مومنه

مسعود انصاف نیا

سحر سعیدی فر

سپهر زرگداز

تیم فروش آدرا

مدیر فروش: محمد خاورزاده

توضیحات تیم فروش آدرا

تیم گروه َ برگرفته از تعدادی بازاریاب خبره می باشد که بیش از 80 درصد سبد کالایی شرکت را در اختیار دارند و تمام اعضای گروه به صورت حرفه ای و تخصصی کلیه آموزش ای فروش و مذاکره را آموخته اند و از نیروهای طلایی شرکت می باشند .

رویا فتاحی

محمد حسین مرادی

تیم فروش سریتا

مدیر فروش: سجاد عالی پور

توضیحات تیم فروش سریتا

تیم گروه َ برگرفته از تعدادی بازاریاب خبره می باشد که بیش از 80 درصد سبد کالایی شرکت را در اختیار دارند و تمام اعضای گروه به صورت حرفه ای و تخصصی کلیه آموزش ای فروش و مذاکره را آموخته اند و از نیروهای طلایی شرکت می باشند .

مهسا رحمتی

تیم فروش راسن

مدیر فروش: زینب حشمتیان

توضیحات تیم فروش راسن

تیم گروه َ برگرفته از تعدادی بازاریاب خبره می باشد که بیش از 80 درصد سبد کالایی شرکت را در اختیار دارند و تمام اعضای گروه به صورت حرفه ای و تخصصی کلیه آموزش ای فروش و مذاکره را آموخته اند و از نیروهای طلایی شرکت می باشند .

زینب حشمتیان

تیم فروش لیمپیو

مدیر فروش: مهدی شجاعی

توضیحات تیم فروش لیمپیو

تیم گروه َ برگرفته از تعدادی بازاریاب خبره می باشد که بیش از 80 درصد سبد کالایی شرکت را در اختیار دارند و تمام اعضای گروه به صورت حرفه ای و تخصصی کلیه آموزش ای فروش و مذاکره را آموخته اند و از نیروهای طلایی شرکت می باشند .

مهسا رحیمی

تیم فروش اسکلاره

مدیر فروش: حمید رضا بهرمند

توضیحات تیم فروش اسکلاره

تیم گروه َ برگرفته از تعدادی بازاریاب خبره می باشد که بیش از 80 درصد سبد کالایی شرکت را در اختیار دارند و تمام اعضای گروه به صورت حرفه ای و تخصصی کلیه آموزش ای فروش و مذاکره را آموخته اند و از نیروهای طلایی شرکت می باشند .

پوریا لطیفی

پیام کرمی

سعید کارگر

میثم کوماسی

همتی مجید

تیم فروش ریلنس

مدیر فروش: علی رضایی

توضیحات تیم فروش ریلنس

تیم گروه َ برگرفته از تعدادی بازاریاب خبره می باشد که بیش از 80 درصد سبد کالایی شرکت را در اختیار دارند و تمام اعضای گروه به صورت حرفه ای و تخصصی کلیه آموزش ای فروش و مذاکره را آموخته اند و از نیروهای طلایی شرکت می باشند .

علی رضایی

مجید دارش

تیم فروش کردستان

مدیر فروش: صفا اعتماد

توضیحات تیم فروش کردستان

تیم گروه َ برگرفته از تعدادی بازاریاب خبره می باشد که بیش از 80 درصد سبد کالایی شرکت را در اختیار دارند و تمام اعضای گروه به صورت حرفه ای و تخصصی کلیه آموزش ای فروش و مذاکره را آموخته اند و از نیروهای طلایی شرکت می باشند .

کورش بهمنی

سارا حسینی

کامیار امیر پور

تیم فروش نوباراکس

مدیر فروش: مسعود نصرتی

توضیحات تیم فروش نوباراکس

تیم گروه َ برگرفته از تعدادی بازاریاب خبره می باشد که بیش از 80 درصد سبد کالایی شرکت را در اختیار دارند و تمام اعضای گروه به صورت حرفه ای و تخصصی کلیه آموزش ای فروش و مذاکره را آموخته اند و از نیروهای طلایی شرکت می باشند .

سعیده بساطی

سعید مرادیان

آخرین دیدگاه‌ها